منابع انسانی
منابع انساني 

اکبر بابا صفری

رئیس منایع انسانی

   
رئیس خدمات رفاهی و اجتماعی

مسعود رنجبر

رئیس خدمات کارکنان

   

شهرام اسکندری

رئیس آمورش

علی خرم روز

رئیس تأمین نیرو و برنامه ریزی

 


1391/9/8 چهارشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما